پشتیبانی : 09124489340

کفش ایمنی ایمن گام تبریز

کفش ایمنی ایمن گام تبریز

مقاوم دربرابر اسید، روغن، بنزین، محیط قلیایی

دارای تاییدیه وزارت کار

سرپنجه فلزی