پشتیبانی : 09124489340

کنترلر هوشمند ساختمان

دسته بندی :

کنترلر هوشمند ساختمان

ارســال پـیــامک فـارســی

دارای 8 ورودی آنـالــوگ

40 حافظه برای شماره تلفن

حذف ریموت از طریق پیامک

دارای بـازگـردانـی تنـظیـمـات پیـش فـرض

مدیریت دستـرسـی بـرای کاربران سیستم

شـارژ سیـمکارت دستـگاه از طـریـق پیـامک

دریافت تنـظیـمات دستـگاه از طـریـق پیـامک

قـابلیـت تغیـیـر رمـز دستـگاه از طریق پیـامک

حـذف و ثبـت شماره تلـفـن از طـریـق پیـامک

دارای LED برای نمـایش وضعیـت هـر رلـه

ارسال گزارش های فعال شدن رله ها به مدیر

استعلام ورودی های آنالوگ از طریق پیامک

استعلام مانده شارژ سیمکارت از طریق پیامک

فعال و غیرفعـال نمودن رله ها از طریق پیامک و تماس

قـابلـیـت کـار بـا کـلـیـه اپـراتـورهای تـلـفـن همـراه کشور

تنـظـیمـات از طـریـق پـیـامـک و نـرم افـزار انـدرویـد و IOS

فـعـال و غیـر فعـال نمـودن دسـتـگاه از طریق ریموت کنترل

فعـال کـردن رلـه ها بصـورت دائـم ، فلیـپ فلاپ و یا تایمـدار

دریافت وضعیت رله ها از طریق پیامک بصورت تکی و یا تمامی رله ها

با دستگاه فعال شدن رله با اولین تماس شماره ثبت و تنظیم شده در دستگاه

فـعـال و یـا غیـرفعـال نمـودن یکی و یـا چنـد رله بطـور همـزمان فقط با یک پیـامک

برنامه ریـزی برای فعـال و غیرفـعـال نمـودن هـر رله بصـورت هفته ای تا 60 برنامه

برنـامـه ریـزی برای فعـال و غیرفعال نمودن هر رله در تاریـخ مـورد نظـر تا 60 برنامه.